Subkonta

30 stycznia 2016

Zasady zakładania subkont

 Aby założyć subkonto w Fundacji „LUDZIE SERCA” należy przesłać następujące dokumenty:

 1. Wniosek o założenie subkonta wraz z krótkim opisem choroby. Wniosek powinien być oryginalnie podpisany                przez rodzica lub opiekuna prawnego chorego dziecka.

2. Oryginalne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające chorobę wydane w języku polskim.

3. Orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia za zgodność z oryginałem – jeżeli dziecko takie posiada.

4. Oświadczenie o dochodach.

5. Zdjęcie dziecka podpisane na odwrocie.

 Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja „LUDZIE SERCA”, 40-029 Katowice, ul. Reymonta 20/16