Regulamin subkonta

30 stycznia 2016

Regulamin prowadzenia subkonta w Fundacji „LUDZIE SERCA”

 

1.Zarząd Fundacji „LUDZIE SERCA”, zwanej dalej Fundacją, może otworzyć  indywidualne subkonto – konto celowe na rzecz Podopiecznego (dziecka do lat 18) Fundacji.

2. Podstawą otwarcia indywidualnego subkonta jest pisemny wniosek rodzica  lub opiekuna  prawnego dziecka.

3. Regulamin niniejszy dotyczy darowizn finansowych przekazywanych przez osoby  fizyczne i prawne na rzecz osób będących Podopiecznymi usług świadczonych przez Fundację. Darowizny są własnością Fundacji , która jest wyłącznym  dysponentem otrzymanych środków.

4. Środki finansowe, pozyskiwane na rzecz Podopiecznego, w wyniku indywidualnych działań zainteresowanego kierowanych do imiennie określonego adresata są gromadzone na koncie Fundacji „LUDZIE-SERCA” w

ALIOR BANK, Oddział w Zabrzu pod nazwą:

Fundacja „LUDZIE SERCA”

Ul. Waniora 3a/11 ; 41-712 Ruda Śląska

        nr konta : 81249000050000453026399793

        IBAN: PL81249000050000453026399793

z dopiskiem w tytule przelewu:  nazwisko i imię dziecka.

5. Środki finansowe zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie na następujące cele:

a. leczenie dziecka, zgodnie z celami statutowymi Fundacji, w tym: zakup leków, opiekę medyczną, usługi medyczne, pielęgnacyjne i inne.

b. rehabilitację dziecka, w tym: usługi rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych, naukowych i edukacyjnych oraz innych,

c. udział dziecka w turnusach rehabilitacyjnych oraz dojazd na turnusy rehabilitacyjne,

d.dojazd dziecka do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-leczniczych, a także konieczne dojazdy na wizyty lekarskie oraz konsultacje lekarskie,

e. refundację kosztów związanych z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która jest możliwa po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz z kosztorysem inwestorskim określającym zakres prac i ich wartość. Rozpoczęcie prac jest możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w innym przypadku koszty nie zostaną zrefundowane. Procent uznania kosztów możliwych do refundacji jest ustalany indywidualnie w odniesieniu do wartości przedsięwzięcia,

f. inne świadczenie i usługi, które może lub powinno otrzymywać dziecko w związku ze swoją chorobą, będące jednocześnie celem działania Fundacji, a których poniesienie zaakceptuje Zarząd Fundacji.

6. Do założenia subkonta konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a. wniosku o otwarcie subkonta (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),

b. zaświadczenia lekarskiego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzającego chorobę/niepełnosprawność dziecka, dla którego zakładane jest subkonto, o ile takie zaświadczenie nie znajduje się w aktach Fundacji lub orzeczenia o niepełnoprawności,

c.podpisanej umowy o prowadzeniu subkonta, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu

d.podpisanego Regulaminu – co oznacza zobowiązanie rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego do jego przestrzegania,

e. aktualnego zdjęcia dziecka podpisanego na odwrocie jego imieniem i nazwiskiem.

7. Otwarcie subkonta następuje po otrzymaniu przez Fundację dokumentów opisanych powyżej.

8. Fundacja prowadzi subkonto wg poniższych zasad:

a. imiennie – pod imieniem i nazwiskiem dziecka,

b. jawnie – wpisuje i udostępnia rodzicowi dziecka lub jego opiekunowi prawnemu informacje: o kwotach przekazanych darowizn, datach wpłat oraz kwotach faktur dokumentujących wypływ środków z subkonta,

c. bez oprocentowania,

d. nieodpłatnie.

9. Informację o stanie subkonta rodzic dziecka lub jego opiekun prawny może otrzymać po złożeniu pisemnego wniosku drogą pocztową lub elektroniczną. Informacja zwrotna zostanie udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej bez zbędnej zwłoki.

10. Zgromadzone na subkoncie środki finansowe są dostępne dla rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego na podstawie następujących dokumentów dostarczonych do Fundacji :

a. oryginału faktury (rachunku) obejmującej wyłącznie wydatki podlegające finansowaniu z subkonta, zgodnie z punktem 6, wystawionej na dane osobowe dziecka. Faktura (rachunek) musi być opisana przez rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego (np. „środki medyczne z tej faktury odebrałam i przeznaczyłam na leczenie – imię i nazwisko ”),

b. oryginału innego dokumentu niż opisany w ust. a) (np. biletu za przejazd komunikacyjny, itp.) potwierdzającego poniesienie wyłącznie wydatku podlegającego finansowaniu z subkonta, zgodnie z punktem 6. Dokument powinien być opisany przez rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego,

c. pisemnego wniosku o wypłatę środków z subkonta w oparciu o dokumenty wymienione pod lit. a i b (wzór wniosku o wypłatę środków z subkonta stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

11. Zestawienie kosztów wykazanych we wniosku, o którym mowa w pkt.11 ust.c, do refundacji może obejmować faktury/rachunki jedynie z danego roku kalendarzowego. W przypadku faktur/rachunków wystawionych w miesiącu grudniu bieżącego roku istnieje możliwość przedłużenia rozliczenia do stycznia roku następnego .

12. Refundacja może być zrealizowana tylko dla faktur/rachunków wystawionych z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o prowadzeniu subkonta.

13. Refundacja następuje tylko do wysokości środków znajdujących się aktualnie na subkoncie.

14. Wypłata środków z subkonta następuje po dokonanej przez Fundację weryfikacji złożonych dokumentów. Fundacja jest uprawniona, przed wypłatą środków, do zażądania od rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień umożliwiających sprawdzenie, czy wydatkowane środki objęte wnioskiem o refundację z subkonta zostały przeznaczone na cele wskazane w punkcie 6.

15. Wypłata środków z subkonta dokonywana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo opisanych dokumentów.

16. Środki finansowe z subkonta są przesyłane przez Fundację, po ich akceptacji bezpośrednio na konto wystawcy faktury (rachunku) lub przelewem na konto rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego.

17. Fundacja może odmówić wykonania operacji finansowej na subkoncie dziecka jeśli przedstawione rachunki/faktury i inne dokumenty budzą wątpliwości co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają wymogom określonym w niniejszym Regulaminie i ustawie o rachunkowości.

18. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego przekazania przez rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego części lub całości środków zgromadzonych na subkoncie na realizację celów statutowych Fundacji

19. W przypadku gdy dziecko zaprzestanie być Podopiecznym Fundacji, niewykorzystane środki finansowe z prowadzonego dla niego subkonta mogą zostać wykorzystane na realizację celów statutowych Fundacji lub przeniesione na inne subkonto tego dziecka lub subkonta innych dzieci, zgodnie z dyspozycją rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Przy braku wskazania w ciągu trzech miesięcy – środki zostaną przeksięgowane na cele statutowe Fundacji.

20. W przypadku decyzji o rozwiązaniu subkonta i przekazaniu zgromadzonych środków na subkonto utworzone na ten sam cel w innej organizacji pozarządowej, rodzic dziecka lub jego opiekun prawny mają obowiązek przedłożyć podanie wraz z załącznikami w postaci: kserokopii porozumienia zawartego z nową organizacją, której mają zostać przekazane środki, jej aktualny odpis z KRS oraz Statut, poświadczone za zgodność z oryginałem.

21. Od środków przekazywanych na inne subkonta Fundacja pobiera prowizję w wysokości 5%.

22. Treść apeli musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z Fundacją i nie powinna być zmieniana przed ponownym uzyskaniem akceptacji treści. Treść apelu powinna być zgodna  z dokumentami będącymi w posiadaniu Fundacji oraz zawierać logo i adres strony internetowej Fundacji „LUDZIE SERCA”.

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. Zmiany w jego brzmieniu mogą być wprowadzone uchwałą Zarządu Fundacji, o których rodzice lub opiekunowie prawni dziecka posiadającego subkonto zostaną poinformowani w możliwie najskuteczniejszy sposób (pisemna informacja przekazana zainteresowanym, zamieszczenie informacji na stronie internetowej).

24. W przypadku nie wykorzystania przez rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego środków zgromadzanych na subkoncie przez okres trzech lat od dnia ostatniego wpływu na rachunek prowadzony przez Fundację, zebrane środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, o ile rodzic dziecka lub jego opiekun prawny nie zadeklaruje potrzeby wykorzystania środków w późniejszym terminie.

Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu Fundacji „LUDZIE SERCA” z dnia 7 lipca 2017 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.