„…bo nie tylko lekarstwa leczą…”

734215_788297011185938_1551772374_n „Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.” Julian Ejsmond

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej pięknej akcji… Przywróćmy usmiech na schorowanych buziach naszych dzieci, bo przecież nie tylko lekarstwa lecza !

REGULAMIN AKCJI :

1. Organizatorem Akcji Charytatywnej „…bo nie tylko lekarstwa leczą…” , zwanej dalej Akcją, jest Fundacja „LUDZIE SERCA” wpisana do KRS pod nr 0000478010, zwana dalej Fundacją.

2. Czas trwania Akcji : stała, trwająca od 1 stycznia 2014 roku

3. Udział w Akcji mogą brać zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.

4. Akcja prowadzona jest z myślą o chorych dzieciach, które borykają się ze swoją niepełnosprawnością i niejednokrotnie toczą trudną walkę o swoje życie.

5. Akcja obejmuje dzieci, które posiadają podstrony – tzw. Pokoiki na Forum prowadzonym przez Fundację. Wyrażając zgodę na otwarcie Pokoiku na Forum Fundacji „LUDZIE SERCA” rodzic lub opiekun prawny chorego dziecka wyraża równocześnie zgodę na udział w Akcji.

6.  O nadchodzących uroczystościach i wydarzeniach organizatorzy będą informować na stronie Fundacji oraz na Forum prowadzonym przez Fundację. W ramach Akcji będą tworzone apele graficzne rozpowszechniane za pomocą internetu, prasy oraz telewizji.

7. Głównym celem Akcji jest pomoc rzeczowa. Celem jest poprawa kondycji psychicznej chorego dziecka, odciążenie budżetu opiekunów poprzez zakup i dostarczenie rzeczy choremu dziecku w:
* dniu urodzin;
* święta Bożego Narodzenia;
* Święta Wielkanocy;
* Mikołaja;
* Dzień Dziecka;
* Walentynki;
* dniach pobytu dziecka w szpitalu .

8. Realizacja celu będzie następowała poprzez zakup prezentu ze środków zgromadzonych ze zbiórki lub przekazanie pozyskanej od darczyńców konkretnej rzeczy ustalonej wcześniej z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka oraz dostarczenie tej rzeczy/prezentu choremu dziecku osobiście przez członka/ów Zarządu i/lub Rady Nadzorczej Fundacji „LUDZIE SERCA” lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9. Odbiór rzeczy będzie potwierdzony pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego chorego dziecka na „Protokole odbioru darów przekazanych przez Fundację „LUDZIE SERCA” ( Załącznik Nr 1 do Regulaminu Akcji )w przypadku dostarczenia rzeczy osobiście przez członka/ów Zarządu i/lub Rady Nadzorczej Fundacji „LUDZIE SERCA”. W przypadku wysyłki rzeczy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską potwierdzeniem odbioru będzie pokwitowanie ( Poczta Polska ) lub list przewozowy firmy kurierskiej . Potwierdzeniem odbioru w przypadku wysyłki rzeczy będzie również zdjęcie zrobione przez rodzica lub opiekuna prawnego , na którym widoczna będzie otrzymana rzecz i obdarowane dziecko.
Rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do wykonania takiego zdjęcia i przesłania go za pośrednictwem poczty e-mail na adres Fundacji lub wklejenie go na Forum, a jeśli rzecz zostanie dostarczona osobiście to zobowiązuje się rodzica lub opiekuna prawnego do przesłania podpisanego Protokołu odbioru darów przekazanych przez Fundację „LUDZIE SERCA”  na adres siedziby Fundacji lub skanem na adres e-mail Fundacji.

10. Akcja, oprócz zbiórki pieniędzy może obejmować również zbiórkę darów nowych nie używanych:
odzieży, obuwia, zabawek, gier, sprzętu sportowego, książek, przyborów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, suplementów diety, przedmiotów oraz artykułów gospodarstwa domowego, sprzętów RTV i AGD, sprzętu i pomocy dydaktycznych do rehabilitacji, sprzętów elektronicznych i audiowizualnych.
Wszystkie otrzymane przez Fundację dary zostaną skatalogowane wraz z danymi darczyńcy jak i obdarowanego w utworzonym przez Fundację Rejestrze darów.
Dary będą zbierane w siedzibie Fundacji, można je dostarczyć do siedziby osobiście lub przesłać na adres Fundacji.

11.Dary pochodzące od darczyńców lub rzeczy zakupione przez Fundację mogą być dostarczone choremu dziecku bezpośrednio – jednak przekazanie winno być potwierdzone tak jak w przypadku przekazania darów przez Fundację, a protokół odbioru dostarczony do siedziby Fundacji.
12. Zużytkowanie darów następuje zgodnie z zasadami realizacji Akcji „…bo nie tylko lekarstwa leczą”  zawartymi w niniejszym Regulaminie.
13. Środki finansowe  potrzebne do realizacji wyznaczonych celów Akcji mogą być zbierane tylko na konto Fundacji.

14. Ze środków finansowych pochodzących ze zbiórki publicznej Fundacja „LUDZIE SERCA” będzie mieć możliwość zakupienia takich rzeczy:
Odzież;
Obuwie
Sprzęt sportowy;
Zabawki;
Książki;
Przybory szkolne i papiernicze;
Gry;
Środki czystości i higieny osobistej
Słodycze;
Żywność długoterminowa;
Przedmioty i artykuły gospodarstwa domowego;
Sprzęt RTV i AGD;
Sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do rehabilitacji;
Sprzęt elektroniczny, audiowizualny;
Słodycze;
Suplementy diety.

15. Głównym kryterium udzielenia pomocy jest konkretna data w kalendarzu , a będąca odpowiednikiem dnia urodzin chorego dziecka, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Mikołaja, Dnia Dziecka, Walentynek, dni pobytu dziecka w szpitalu.
Pomoc jest udzielana każdemu dziecku posiadającemu Pokoik na Forum Fundacji „LUDZIE SERCA”. Górna granica wydatku ( wydatków gdy zakupionych rzeczy jest więcej niż 1 sztuka) wraz z ewentualnymi kosztami dostawy ( firma kurierska , Poczta Polska) na 1 dziecko wynosi 150 zł. Pomoc taka może być udzielana w trakcie roku wielokrotnie w zależności od posiadanych środków finansowych.

16. Organizator Akcji ma prawo wyznaczyć jedną lub kilka osób, które będą koordynatorami Akcji.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Akcji Charytatywnej „…bo nie tylko lekarstwa leczą”
Protokół odbioru darów przekazanych przez Fundację „LUDZIE SERCA”
Ja niżej podpisany/na…………………………………………………………………………… poświadczam ,
że w dniu…………………., miejscowość………………………………………… otrzymałam/em pomoc w ramach Akcji Charytatywnej „…bo nie tylko lekarstwa leczą” ( wpisać nazwę otrzymanej rzeczy ………………………………………………………………………..), zorganizowaną za pośrednictwem Fundacji „LUDZIE-SERCA” na rzecz………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) .

Podpis obdarowanego
( rodzic lub opiekun prawny)

Dodaj komentarz